văn phòng đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường.

Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Thường trực ĐU, Ban thường vụ, Ban chấp hành phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

- Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban thường vụ, Ban chấp hành xem xét quyết định.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài liệu đồng thời thực hiện một số công tác tài chính - quản trị phục vụ hoạt động của đảng ủy Phường.

- Phối hợp với HĐND, UBND, UB MTTQ, các Đoàn thể chính tri – xã hội, các chi bộ trực thuộc tham mưu, giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên, của Đảng ủy.

- Thực hiện các nghiệp vụ thủ tục hành chính về công tác đảng viên đối với các chi bộ và đảng viên; là đầu mối của Đảng ủy phường thực hiện các nhiệm vụ tra cứu, theo dõi và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể.

- Tiếp nhận các công văn đến từ Quận ủy, các Ban Đảng Quận ủy, của UBND quận, MTTQ các đoàn thể của Quận; của HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và chuyển công văn đi qua hộp thư điện tử công vụ Email thành phố Hà Nội; phần mềm hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Nots 8.5 và theo quy định.

Cập nhập các văn bản của Quận ủy, UBND quận trên lớp 2 của cổng thông tin điện tử 2 lần/ngày và báo cáo các văn bản mới cho đồng chí Bí thư, Phó bí thư thường trực để xử lý ngay sau khi có văn bản mới. Cập nhập các văn bản của Đảng ủy phường lên lớp 2 công thông tin điện tử Quận.

Quản lý con dấu theo quy định ; Cập nhập sổ công văn đến và công văn đi.

Trực tiếp thu đảng phí của các chi bộ trực thuộc.

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ

 

1

Hoàng Thị Thanh Mai

1973

Cán bộ VPĐU

01656702426

hoangthithanhmai_qulongbien@hanoi.gov.vn