văn phòng

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

b. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường;

c. Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân phường; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" tại Ủy ban nhân dân phường; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

d. Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ hòm thư

1

Vũ Thị Nguyệt

1980

Công chức Văn phòng-Thống kê làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

0983878756

vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn

2

Âu Thị Huyền Trang

1990

Công chức Văn phòng-Thống kê

0988635090

authihuyentrang_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thơm

1991

Công chức Văn phòng-Thống kê

0986916912

nguyenthithom_longbien@hanoi.gov.vn

4

Tạ Thị Thắm

1986

Hợp đồng Văn phòng

0915554068

tathitham_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Công Hiếu

1991

Hợp đồng Văn Phòng

0912340499

nguyenconghieu_longbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Thị Vân Hương

1989

Hợp đồng Văn Phòng

0973614311

nguyenthivanhuong_longbien@hanoi.gov.vn

7

Nguyễn Sơn Tùng

1990

 

Cán bộ CNTT

0975891864

nguyensontung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

8

Trương Thúy Hà

1985

Hợp đồng Văn Phòng

0982314785