văn phòng

I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Âu Thị Huyền Trang
1990 Công chức
Văn phòng-Thống kê
0988635090
authihuyentrang_longbien@hanoi.gov.vn
2
Nguyễn Thị Thơm
1991 Công chức
Văn phòng-Thống kê
0986916912
nguyenthithom_longbien@hanoi.gov.vn
3
Nguyễn Sơn Tùng
1990 Cán bộ CNTT 0975891864
nguyensontung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Công Hiếu 1991 Hợp đồng Văn Phòng 0912340499
nguyenconghieu_longbien@hanoi.gov.vn
5 Tạ Thị Thắm 1986 Hợp đồng Văn phòng 0915554068
tathitham_longbien@hanoi.gov.vn
6 Trương Thúy Hà 1985 Hợp đồng Văn phòng 0982314785

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

b. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường;

c. Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân phường; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" tại Ủy ban nhân dân phường; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

d. Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.