văn hóa thông tin

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn phường;

b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn phường.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VHXH – ĐÀI TT

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện Thoại

Hòm thư

1

Lê Thị Kim Dung

1984

Công chức văn hóa xã hội
Phụ trách công tác văn hóa thông tin

1683888586

lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Kim Đan

1965

Trưởng Đài truyền thanh

983318786

nguyekimdan_longbien@hanoi.gov.vn

3

Võ Huy Hoàng

1988

Kỹ thuật viên đài truyền thanh

979082788

vohuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn