Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
206/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 01/11/2017 Phạm Trọng Hảo
145/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở 26/08/2017 Phạm Trọng Hảo
143/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 24/08/2017 Phạm Trọng Hảo
251/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017 Phạm Trọng Hảo
188/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào TĐ " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017 Phạm Trọng Hảo
554/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 27/07/2017 Trần Mạnh Tuấn
153/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào TĐ yêu nước tháng 6 năm 2017 của phường Bồ Đề 03/07/2017 Trần Mạnh Tuấn
105/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 27/06/2017 Phạm Trọng Hảo
92/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 31/05/2017 Phạm Trọng Hảo
291/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt/ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 25/04/2017 Trần Mạnh Tuấn
72/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 31/03/2017 Phạm Trọng Hảo
17/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2017 02/02/2017 Phạm Trọng Hảo
39/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 25/01/2017 Phạm Trọng Hảo
38/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 25/01/2017 Phạm Trọng Hảo
37/KH-UBND-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 24/01/2017 Phạm Trọng Hảo
04/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
03/QĐ-UBND QĐ công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
02/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
6089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án " Đối mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 29/08/2016 Vũ Thu Hà
TL Thể lệ cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiền tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Long Biên - Năm 2016 10/06/2016 Vũ Thị Thành