giới thiệu về ủy ban nhân dân

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Nam

Nữ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1. Chủ tịch UBND phường: Đ/c Phạm Trọng Hảo

 

1961

 

12/12

Cao cấp

Đại học

SĐT: 0913555279

phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phó chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị: Đ/c Nguyễn Văn Luyện

1978

 

12/12

Trung cấp

Thạc sỹ

SĐT: 0983680686

nguyenvanluyen_longbien@hanoi.gov.vn

3. Phó chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội: Đ/c Trần Mạnh Tuấn

1980

 

12/12

Trung cấp

Thạc sỹ

SĐT: 0904133764

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

4. Thành viên UBND – Trưởng công an phường: Đ/c Vũ Xuân Tính

1977

 

12/12

Trung cấp

Đại học

SĐT: 0912353474

vuxuantinh_longbien@hanoi.gov.vn

5. Thành viên UBND – Trưởng chỉ huy Quân sự - Đ/c Nguyễn Văn Thân

1964

 

12/12

Trung cấp

Trung cấp Quân sự

SĐT: 0912723764

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1. Chủ tịch UBND phường       

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          1.1. Lãnh đạo, quản lý điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân phường trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân Quận, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường. Chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên; Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về những vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng theo thẩm quyền; triệu tập chủ trì các phiên họp của ủy ban nhân dân phường. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

          - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường;

          - Công tác địa giới hành chính, chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường; chỉ đạo công tác kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

          - Công tác thu - chi ngân sách của địa phương theo phân cấp;

          - Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, phương án, kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách;

          - Chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, tôn giáo. Trực tiếp phụ trách công tác giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực kinh tế, đô thị, xây dựng, đất đai;

          - Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế, lề lối làm việc, chương trình công tác của ủy ban nhân dân phường;

          - Chỉ đạo những vấn đề chung về công tác thi đua - khen thưởng;

          - Chỉ đạo triển khai các ứng dụng CNTT theo mô hình cơ quan điện tử tại Ủy ban nhân dân phường.

          - Chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền;

          - Công tác đối nội, đối ngoại của phường;

          - Quan hệ phối hợp giữa ủy ban nhân dân phường với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của phường.

          1.2. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

          - Chủ tịch: Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật.

          - Trưởng các Ban chỉ đạo: 197 (Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự và an toàn giao thông đô thị, Vệ sinh môi trường, An toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm (138), phòng chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả(389)), Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo ISO, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban tiếp dân và Phó ban chỉ đạo cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan điện tử phường.

Ban chỉ đạo hè.

          - Phê duyệt quyết định đầu tư các dự án theo thẩm quyền và phân cấp.

          - Trực tiếp ký các loại Quyết định và các văn bản liên quan đến quản lý đất đai.

          - Trực tiếp ký văn bản về thuê đất theo thẩm quyền và phân cấp.

          - Trực tiếp ký các quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền và phân cấp.

          - Ký các kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

          - Chỉ đạo Công chức Văn phòng phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.

          - Phụ trách chung các hoạt động của UBND phường và Tổ dân phố số 2, 25, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

          2. Ông Nguyễn Văn Luyện - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường phụ trách khối  kinh tế - Xây dựng - Đô thị.

          2.1. Được phân công phụ trách, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tập thể Ủy ban nhân dân phường về hoạt động khối Kinh tế - Xây dựng - Đô thị với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Quản lý đô thị, trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường, GPMB, phát triển hạ tầng đô thị (chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, cấp nước, đường giao thông) theo thẩm quyền và phân cấp, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

          - Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế theo Quy định của Pháp luật.

          - Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực được phân công.

          2.2. Trực tiếp làm nhiệm vụ.

          - Làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế.

- Làm Phó trưởng ban: Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phó ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm (lĩnh vực công thương).

          - Làm Tổ trưởng: Tổ bảo vệ dân phố chuyên trách Quản lý đô thị.

- Ký các kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

          - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.

          2.3. Theo dõi và trực tiếp phụ trách:

- Thanh tra xây dựng, cán bộ đô thị; Địa chính xây dựng, Tài chính kế hoạch, thuế; phối hợp thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

-  Khu dân cư : Tổ dân phố số 1, 24, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 28, 29.

          Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

          3. Ông Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách khối Văn hóa - xã hội

          3.1. Được phân công phụ trách, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tập thể Ủy ban nhân dân phường về hoạt động khối Văn hóa - xã hội với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Chỉ đạo các lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo; lao động thương binh và xã hội, thông tin, truyền thông, dân số, gia đình, công tác tôn giáo; phòng chống tệ nạn xã hội HIV/AIDS, ma túy, mại dâm;

          - Chỉ đạo về công tác vay vốn giải quyết việc làm và các mối quan hệ với ngân hàng đến thế chấp vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định của Pháp luật.

          - Phối hợp hoạt động của Ủy ban nhân dân phường với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường quản lý các Hội, đoàn thể xã hội nghề nghiệp.

           - Trưởng ban quản lý nghĩa trang phường.

          - Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực được phân công.

         3.2. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

       - Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội khuyến học; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng và Chủ tịch Công đoàn phường.

          - Làm trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

         - Làm trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; Thực hiện pháp lệnh người có công và xây dựng, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa; Chương trình quyền phụ nữ; Trợ giúp người nghèo, Thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác khuyến học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và bậc Trung học phường; Chăm sóc sức khỏe ban đầu; Ban quân - dân y; Phòng, chống dịch bệnh ở người; Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Phòng chống tai nạn, thương tích; Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Ban chi trả lương hưu và trợ cấp phường.

         - Làm Phó ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, Ban chỉ đạo ISO; Ban chỉ đạo hè; Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm (lĩnh vực y tế); Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

       - Phó trưởng ban Ban biên tập tin, bài đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử phường Bồ Đề.

        - Thành viên thường trực chịu trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử cấp phường, các phần mềm tác nghiệp của bộ phận chuyên môn; vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.

          - Ký các kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

          - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.

       3.3. Theo dõi và trực tiếp phụ trách:

         - Bộ phận Văn phòng một cửa, Tư pháp, Văn hóa thông tin, Lao động Thương binh xã hội, y tế, Dân số KHHGĐ, Đội hoạt động xã hội tình nguyện, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học  cơ sở, THPT trên địa bàn.

         - Khu dân cư : Tổ dân phố số 3, 4, 26, 5, 27, 30, 20, 21, 22, 23.

          Giữ mối liên hệ thường xuyên với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của phường, các hội, tổ chức xã hội, trạm y tế phường.