tư pháp

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn phường;

c) Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn phường;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện Thoại

Hòm thư

1

Lương Ngọc Vinh

1974

Công chức Tư pháp -  Hộ tịch

916641919

luongngocvinh_longbien@hanoi.gov.vn

2

Ngô Thị Ngọc

1977

Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

987519008

ngothingoc_longbien@hanoi.gov.vn