TỔ DÂN PHỐ

Danh sách Tổ trưởng tổ dân phố phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2018 - 2020

STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Đặng Xuân Thước TT TDP số 1 0979805358
2 Phạm Văn Hồng TT TDP số 2 0972616587
3 Nguyễn Trọng Thành TT TDP số 3 01222316003
4 Đỗ Đăng Lập TT TDP số 4 01666239244
5 Đặng Văn Thành TT TDP số 5 0904985400
6 Phạm Văn Hiếu TT TDP số 6 0916101048
7 Trần Công Tự TT TDP số 7 0912252543
8 Trịnh Huy Lư TT TDP số 8 0438721458
9 Đường Văn Cử TT TDP số 9 0987258123
10 Dương Văn Được TT TDP số 10 0903238099
11 Trần Thị Vân TT TDP số 11 0972726550
12 Nguyễn Văn Chính TT TDP số 12 0942537911
13 Vũ Trọng Minh TT TDP số 13 0912360240
14 Tô Văn Khương TT TDP số 14 0983723289
15 Nguyễn Thị Lan TT TDP số 15 0989653210
16 Nguyễn Văn Lợi TT TDP số 16 01672608923
17 Nguyễn Văn Được TT TDP số 17 0965096157
18 Lê Thị Hằng TT TDP số 18 0946661457
19 Nguyễn Thị Lan TT TDP số 19 0902386202
20 Trần Xuân Sơn TT TDP số 20 0913201978
21 Trần Quốc Tuấn TT TDP số 21 0903230985
22 Bùi Văn Cường TT TDP số 22 0988522449
23 Lê Thị Tuyết TT TDP số 23 0904354935
24 Vũ Đức Nhụ TT TDP số 24 0978219666
25 Dương Đức Thịnh TT TDP số 25 0912023684
26 Đặng Đình Súy TT TDP số 26 0912272088
27 Lê Bá Sơn TT TDP số 27 01646076944
28 Hoàng Thị Minh TT TDP số 28 0904843012
29 Nguyễn Thị Bắc TT TDP số 29 0913394149
30 Lưu Ngọc Lợi TT TDP số 30 0912042621