Tin tức - sự kiện nổi bật

Ban chủ nhiệm Trung tâm VHTT phường giao ban quý I năm 2020
Ngày đăng 24/02/2020 | 11:24  | Lượt xem: 77

Sáng ngày 19/02/2020, Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Thể thao phường đã họp giao ban quý I năm 2020.

Buổi họp do đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND phường chủ trì cùng sự tham gia của các thành viên Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Thể thao phường và bộ phận Tài chính Kế toán phường.

Tại buổi họp, thường trực Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa thể thao (TTVHTT) phường đã báo cáo kết quả hoạt động mô hình Trung tâm trong năm 2019. Theo đó, năm 2019 TTVHTT phường đã duy trì tốt công tác quản lý, kiện toàn Ban chủ nhiệm TTVHTT phường, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị (tổ chức từ 90 – 100 hội nghị, giao ban, tuyên truyền, hướng dẫn; tiếp nhận từ 02 – 04 hoạt động của Thành phố, 35 – 40 hoạt động của Quận; phát triển phong trào văn hóa, thể thao với  05 câu lạc bộ phường,  phối hợp tổ chức 05 - 10 hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn; duy trì hoạt động trung tâm học tập cộng đồng phường và thư viện phường), tổ chức 05  nhóm, câu lạc bộ cùng sở thích thanh thiếu niên nhi đồng và các hoạt động khác đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, TTVHTT phường duy trì quản lý tốt các cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ được đầu tư; tiến hành thay thế, sửa chữa các hỏng hóc nhỏ; thường xuyên duy tu đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.  Công tác quản lý tài chính được thực hiện nề nếp theo quy định. Cùng với báo cáo kết quả năm 2019, thường trực Ban chủ nhiệm cũng báo cáo dự kiến kiến kế hoạch hoạt động mô hình và kế hoạch tài chính TTVHTT phường năm 2020.

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất tại buổi họp, đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND phường kết luận, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Ghi nhận kết quả hoạt động mô hình hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao phường năm 2016.

2. Thống nhất với kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính TTVHTT phường năm 2020 cũng như đề xuất, kiến nghị của các thành viên. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề nghị Ban chủ nhiệm Trung tâm bổ sung, hoàn thiện và ban hành các kế hoạch, các văn bản phục vụ hoạt động TTVHTT phường năm 2020.

3. Trong năm 2020, đề nghị TTVHTT phường tổ chức hoạt động theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 2799/QĐ – UBND của UBND quận ngày 27/9/2019 về điều chỉnh Phương án thực hiện thí điểm Mô hình hoạt động TTVHTT phường Bồ Đề. Tập trung quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản được đầu tư, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào văn hóa thể thao gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020, tổ chức tốt các hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, duy trì công tác quản lý tài chính theo quy định.

Năm 2020 là năm thứ 5 duy trì hoạt động TTVHTT phường. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tại TTVHTT phường là từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, từng bước xây dựng môi trường văn hóa an toàn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

                                                                                                          Thu Hà