thường trực hội đồng nhân dân

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2016-2021:

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, có 30 đại biểu.

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG:

 

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Nam

Nữ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1. Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

1970

 

12/12

Cao cấp

Thạc sỹ

SĐT: 090.4215.013

nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phó chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Thị Hải Vân

1983

 

12/12

Trung cấp

Đại học

SĐT: 0933.555.808

phamthihaivan_longbien@hanoi.gov.vn