thường trực hội đồng nhân dân

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2016-2021:

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, có 29 đại biểu.

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG: