THANH TRA XÂY DỰNG

I. DANH SÁCH

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Nguyễn Tiến Dũng
1980

Thanh tra 

Sở Xây dựng Hà Nội

0946363638
nguyentiendung_longbien@hanoi.gov.vn
2 Trần Hương Lan 1976 Cán bộ TTXD 0943303342
tranhuonglan_longbien@hanoi.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Tùng 1976 Cán bộ TTXD 0904469890
nguyenmanhtung_longbien@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Anh 1977 Chuyên viên TTXD 0912681266
5 Đoàn Nam Thắng 1988 Cán bộ TTXD 0985621055
doannamthang_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Có trách nhiệm giúp UBND phường thực hiện kế hoạch quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; trực tiếp kiểm tra lập hồ sơ xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường; chuyển hồ sơ tới Chủ tịch UBND phường tổ chức xử lý các vi phạm theo thẩm quyền đồng và tham gia phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Các công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra Sở xây dựng khi làm việc tại UBND phường đồng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND phường về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tham gia phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường; có trách nhiệm báo cáo Đội Thanh tra xây dựng quận và lãnh đạo đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên.