tài chính - kế toán

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn phường;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

 II. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện Thoại

Hòm thư

1

Lê Thị Thanh Hà

1977

Công chức Tài chính – Kế toán
Kế toán trưởng

909080975

lethithanhha_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Cương

1977

Công chức Tài chính – Kế toán

0932461111

nguyenngoccuong_longbien@hanoi.gov.vn

3

Ngô Hồng Phương

1991

Cán bộ - Kế toán

0966468169

ngohongphuong_longbien@hanoi.gov.vn

4

Hoàng Minh Ngọc

1971

Cán bộ Kế hoạch

949912798

hoangminhngoc_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phong

1960

Hợp đồng thuế

1695582882

nguyenthiphong_longbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Chiên

1991

Hợp đồng thuế

1886661991

nguyenhongchien_longbien@hanoi.gov.vn