tài chính - kế toán

 I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Lê Thị Thanh Hà
1977 Công chức
Tài chính – Kế toán
Kế toán trưởng
0909080975
lethithanhha_longbien@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Cương 1977 Công chức
Tài chính – Kế toán
0932461111
nguyenngoccuong_longbien@hanoi.gov.vn
3 Ngô Hồng Phương 1991 Cán bộ Kế toán 0966468169
ngohongphuong_longbien@hanoi.gov.vn
4 Hoàng Minh Ngọc 1971 Cán bộ Kế hoạch 0949912798
hoangminhngoc_longbien@hanoi.gov.vn
5 Nguyễn Thị Phong 1960 Hợp đồng thuế 01695582882
nguyenthiphong_longbien@hanoi.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hồng Chiên 1991 Hợp đồng thuế 01886661991
nguyenhongchien_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn phường;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.