chỉ đạo - điều hành

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
44-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017 08/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
43-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình mới năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
42-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác quản lí đất đai cấp GCNQSDĐ năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
41-NQ/ĐU Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
39-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo. tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 04/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
08-CTr/ĐU Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường Bồ Đề năm 2017 28/12/2016 Nguyễn Ngọc Quang
38-NQ/ĐU Nghị quyết họi nghị BCH Đảng bộ phường> Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và tháng 1,2 năm 2017 28/12/2016 Nguyễn Ngọc Quang
37-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016 28/11/2016 Nguyễn Ngọc Quang
33-TB/ĐU Thông báo phân công quản lý, phụ trách các nội dung, chuyên đề trên cổng TTĐT phường Bồ Đề 03/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
33-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 03/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
32-NQ/ĐU Về tăng cường sự lãnh đọa, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và VMĐT trên địa bàn phường Bồ Đề 03/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
31-NQ/ĐU Nghị quyết về lãnh đạo hội nghị hội CCB tiến tới Đại hội hội CCB phường Bồ Đề lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 03/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
30-NQ/ĐU Hội nghị BCH đảng bộ phường Bồ Đề. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 05/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
29-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 03/08/2016 Nguyễn Ngọc Quang
206/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa UBND và HLHPN 29/07/2016 Phạm Trọng Hảo
28-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và quý III năm 2016 28/06/2016 Nguyễn Ngọc Quang
27-NQ/ĐU Lãnh đạo tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2016 27/05/2016 Nguyễn Ngọc Quang
26-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng ủy phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng năm 2016 27/05/2016 Nguyễn Ngọc Quang
25-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng ủy phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 29/04/2016 Nguyễn Ngọc Quang
24-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2016 30/03/2016 Nguyễn Ngọc Quang