chỉ đạo - điều hành

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
224/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi họp ban chỉ đạo ATTP tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2017 30/03/2017 Phạm Trọng Hảo
120-BC/ĐU Báo cáo kiểm đếm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2017 27/03/2017 Lưu Ngọc Tiến
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 24/03/2017 Lưu Ngọc Tiến
133/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017 01/03/2017 Phạm Trọng Hảo
53-TB/ĐU Tổ chức thực hiện kết luận của BCH thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm phường Bồ Đề năm 2017 28/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
45-NQ/ĐU Nghị quyết: Hội nghị BC Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
45-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
114-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Lưu Ngọc Tiến
121/UBND-VP Thực hiện quy tắc ứng xử cảu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc phường 24/02/2017 Phạm Trọng Hảo
116/TB-UBND Kết luận tại buổi họp giao ban công tác quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017 24/02/2017 Nguyễn Văn Luyện
71/TB-UBND Kết luận tại buổi họp giao ban công tác quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường tuần 6/2017 10/02/2017 Nguyễn Văn Luyện
44-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017 08/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
57/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban Thường trực với các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017. 07/02/2017 Phạm Trọng Hảo
43-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình mới năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
42-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác quản lí đất đai cấp GCNQSDĐ năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
41-NQ/ĐU Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 02/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
39-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo. tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 04/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
38-NQ/ĐU Nghị quyết họi nghị BCH Đảng bộ phường> Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và tháng 1,2 năm 2017 28/12/2016 Nguyễn Ngọc Quang
08-CTr/ĐU Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường Bồ Đề năm 2017 28/12/2016 Nguyễn Ngọc Quang
37-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016 28/11/2016 Nguyễn Ngọc Quang