chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
102-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 30/09/2019
100-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 28/08/2019
133/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2019 24/08/2019
98-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 30/07/2019
126/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2019 24/07/2019
97-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019 25/06/2019
117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2019 22/06/2019
96-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 29/05/2019
108/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2019 22/05/2019
95-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 27/04/2019
96/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2019 24/04/2019
94-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019 28/03/2019
325-BC/ĐU Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bọ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2019 28/03/2019
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2019 27/03/2019
1086/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên 07/03/2019
61/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 27/02/2019
146-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2019 01/02/2019
148-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019 01/02/2019
147-KH/ĐU Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2019-2020 01/02/2019
32/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 28/01/2019