quân sự

. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, Chủ tịch UBND phường và pháp luật về công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn phường; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện việc giáo dục quốc phòng an ninh ở địa phương; xây dựng phường Việt Hưng thành khu vực phòng thủ vững chắc;

- Phối hợp với công an phường thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường( theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/7/2010 ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ công an với Bộ quốc phòng thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội);

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng cao thực hiện tốt công tác tuyển quân và động viên;

- Giữ mối liên hệ với các đơn vị Quân đội, lực lượng vũ trang trên địa bàn;

- Làm phó chủ tịch: Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh;

- Làm phó ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo phòng không nhân dân; Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn;- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phường với tư cách là Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.

II. DANH SÁCH BCH QUÂN SỰ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện Thoại

Hòm thư

1

Nguyễn Văn Thân

1956

Chỉ huy trưởng Quân sự

914330182

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

2

Lê Thanh Tùng

1991

Chỉ huy phó Quân sự

977029330

lethanhtung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Giang

1984

Chỉ huy phó Quân sự

934488987

nguyenhoanggiang_longbien@hanoi.gov.vn