quân sự

I. DANH SÁCH BCH QUÂN SỰ

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
 Nguyễn Văn Thân
1956 Chỉ huy trưởng
Quân sự
0914330182
nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn
2
Lê Thanh Tùng
1991 Chỉ huy phó
Quân sự
0977029330
lethanhtung_longbien@hanoi.gov.vn
3
Nguyễn Hoàng Giang
1984 Chỉ huy phó
Quân sự
0934488987
nguyenhoanggiang_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, Chủ tịch UBND phường và pháp luật về công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn phường; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện việc giáo dục quốc phòng an ninh ở địa phương; xây dựng phường Việt Hưng thành khu vực phòng thủ vững chắc;

- Phối hợp với công an phường thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường( theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/7/2010 ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ công an với Bộ quốc phòng thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội);

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng cao thực hiện tốt công tác tuyển quân và động viên;

- Giữ mối liên hệ với các đơn vị Quân đội, lực lượng vũ trang trên địa bàn;

- Làm phó chủ tịch: Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh;

- Làm phó ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo phòng không nhân dân; Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn;- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phường với tư cách là Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.