mặt trận tổ quốc

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG BỒ ĐỀ

A. CHỨC NĂNG

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội , các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. NHIỆM VỤ

- Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện đường lối chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ đảng viên, công chức Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đảng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Về cơ cấu Ủy ban MTTQ phường bao gồm:

- Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ phường: 45 người.

* Tổ chức bộ máy của UBMTTQ phường gồm 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 02 ủy viên được phân công phụ trách từng bộ phận như sau:

1. Phụ trách công tác Tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng ( đ/c Chủ tịch).

2. Phụ trách công tác tuyên truyền, phong trào, các cuộc vận động ( đ/c Phó Chủ tịch).

3. Phụ trách công tác dân chủ pháp luật, Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ( đ/c Phó Chủ tịch).

4. Phụ trách công tác tôn giáo, Người cao tuổi ( đ/c ủy viên ban Thường trực).

5. Phụ trách công tác thư ký, thủ quỹ ( đ/c ủy viên ban Thường trực).

- Số lượng ủy viên Ban Thường trực: 05 đ/c

- Số lượng Ban Công tác mặt trận: 30 ban (tại 30 tổ dân phố)

 

D. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Quang Tiến

1980

Chủ tịch

0989122698

nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn

2

Tạ Thị Thắm

1986

Phó chủ tịch

0982106057

tathitham_longbien@hanoi.gov.vn

3

Đỗ Ngọc Toán

1965

Phó chủ tịch

0904826066

dongoctoan_longbien@hanoi.gov.vn

4

Trần Thị Kim Phượng

1969

Ủy viên

01258402521

tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hùng

1954

Ủy viên

0904331664

nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn