BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Trần Mạnh Tuấn
1980 Phó chủ tịch
Trưởng bộ phận một cửa
0904133764
tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn
1
Ngô Thị Ngọc
1977 Công chức Tư pháp 0987519008
ngothingoc_longbien@hanoi.gov.vn
2
Vũ Thị Nguyệt
1980 Công chức VPTK 0983878756
vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Trực tiếp hực hiện việc hướng dẫn công dân, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng các quy trình và quy định của pháp luật.