lao động thương binh xã hội

I – Chức năng nhiệm vụ

- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương  trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn phường;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn phường.

II – Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Hòm thư

1

Nguyễn Văn Tuấn

1991

Cán bộ LĐTBXH

1297851111

nguyenvantuan_longbien@hanoi.gov.vn

2

Lê Thu Hương

1985

Cán bộ trẻ em

0986677306

lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

3 Lê Thị Hiền 1989 Cán bộ LĐTBXH 0903296992 lethihien_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hùng

1973

Cán sự phòng chống TNXH

0944196689

nguyenvanhungbd__longbien@hanoi.gov.vn