lao động thương binh xã hội

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Lê Thị Hiền
1989 Công chức Văn hóa XH 0903296992
lethihien_longbien@hanoi.gov.vn
2
Lê Thu Hương
1985 Cán bộ trẻ em 0986677306
lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hùng 1973 Cán sự phòng chống TNXH 0944196689
nguyenvanhungbd_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. Chức năng nhiệm vụ

- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương  trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn phường;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn phường.