lãnh đạo ubnd

          1. Chủ tịch UBND: Ông Phạm Trọng Hảo

          2. Các Phó Chủ tịch UBND:

                - Ông Trần Mạnh Tuấn                    -  PCT UBND Phụ trách văn hóa xã hội

                - Ông Nguyễn Văn Luyện                 -  PCT UBND Phụ trách kinh tế đô thị

          3. Các ủy viên UBND:

                - Ông Nguyễn Văn Thân             - Chỉ huy trưởng Quân sự

                - Ông Đào Hồng Dương              - Trưởng Công an phường