HỘI THANH NIỆN XUNG PHONG

Giới thiệu chung về Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Bồ Đề

A. CHỨC NĂNG:

1. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam là tổ chức xã hội tập hợp lực lượng cựu thanh niên xung phong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam do Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện; đã lập công xuất sắc trong kháng chiến được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của cựu thanh niên xung phong cả nước. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn bó mật thiết với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết cựu thanh niên xung phong trong cả nước qua các thời kỳ cách mạng, nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống đối với lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên hội viên giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống, tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

B. NHIỆM VỤ

1. Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Vận động cựu thanh niên xung phong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện hội viên đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên xung phong và nhân dân; hướng dẫn hội viên thực hiện tốt pháp luật, các chế độ, chính sách có liên quan đến cựu thanh niên xung phong và tổ chức, hoạt động Hội.

5. Tổ chức, hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

6. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên: 97 hội viên

Ban chấp hành hiện có: 7 đồng chí

D. LÃNH ĐẠO HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

      STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

  Ông Phạm Văn Thể

Chủ tịch Hội

0974 816 712

2

  Ông Vi Văn Hợi

Phó chủ tịch Hội

0986 160 833

3

  Bà Đoàn Diệu Hoa

Ban thường vụ

0977980692

4

  Ông Nguyên Phùng

Ủy viên BCH

 

5

  Bà Dương Thị Tháp

Ủy viên BCH

01237195911

6

Bà Nguyễn Thị Dầu

Ủy viên BCH

 

7

Bà Phạm Thị Huyền

Ủy viên BCH

 

 

E. THÀNH TÍCH

- Hội cựu TNXP phường Bồ Đề luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

- Khen thưởng:

Trung ương Hội cựu TNXPVN tặng 1 Bằng khen.

Thành phố Hà Nội tặng 5 giấy khen

Hội CTĐ quận Long Biên tặng 6 giấy khen.