hội phụ nữ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG BỒ ĐỀ

Địa chỉ:  Số 101 – Phố Bồ Đề – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên

A. CHỨC NĂNG

1 - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

2 - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

B. NHIỆM VỤ

1 - Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

2 - Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc;

3 - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

4 - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Số chi hội trực thuộc: 37 chi hội (30 chi hội phụ nữ TDP và 07 Chi hội phụ nữ trường học).

- Tổng số tổ phụ nữ: 107 tổ.

- Tổng số hội viên: 3272 hội viên

- Số uỷ viên BCH: 19 đồng chí; Uỷ viên BTV: 5 đồng chí.

D. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG

1. Đ/c Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch

Điện thoại:  0125.840.2521

Email:  tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên – Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0963.100.189

Email:  nguyenthaonguyen_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Lê Thu Hương - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0986.677.306

Email:  lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Năm 2009, 2010, 2013 được Hội LHPN Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

- Năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Kim Phượng Chủ tịch 1969 01258402521 tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Thảo Nguyên Phó Chủ tịch 1965 0963100189 nguyenthaonguyen_longbien@hanoi.gov.vn
3 Lê Thu Hương Phó Chủ tịch 1984 0986677306 lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

 

DANH SÁCH UỶ VIÊN BTV

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số điện thoại  
1 Lê Thị Kim Dung CB VHTT 1984 01683888586 lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn
2 Lê Thị Hằng Chi hội trưởng chi hội 18 1957 0946661457  DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Thị Cúc

Chi hội trưởng chi hội 11

1954

04.38722963

 

2

Nguyễn Thị Minh Hằng

Chi hội trưởng chi hội 10

1960

0977879789

 

3

Nguyễn Thị Loan

Chi hội trưởng chi hội 27

1962

0948131694

 

4

Trần Thị Loan

Chi hội trưởng chi hội 12

1970

0925742016

 

5

Phan Thị Nga

Chi hội trưởng chi hội 25

1981

01233043435

nguyenthinga_longbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngoãn

Chi hội trưởng chi hội 28

1957

0978528384

 

7

Đinh Thị Phương

Chi hội trưởng chi hội 21

1954

01658751417

 

8

Nguyễn Thị Tuyết

Chi hội trưởng chi hội 14

1969

0942005440

 

9

Nguyễn Thị Sức

Chi hội trưởng chi hội 19

1960

0948956669

 

10

Nguyễn Thị Nga

CB Dân số

1972

0904475536

 

11

Vũ Thị Thu Thủy

Trưởng trạm y tế

1972

0982262598

 

12

Nguyễn Thị Hằng Nga

Chi hội trưởng MN Bồ Đề

1964

0988315915

 

13

Vũ Thị Lan

Chi hội 27

1962

0978918226

 

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi hội trưởng MN Tuổi Hoa

1980

0947000651