Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
285/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phâm trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 30/11/2018
283/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 20/11/2018
282/CV-HĐND Công văn về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu 14/11/2018
279/TB-HĐND Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VII-HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/11/2018
280/KH-HĐND Kế hoạch giám sát chuyên đề công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường công lập trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 06/11/2018
277/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát đối với UBND phường trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công khai giấy phép xây dựng trên địa bàn phường năm 2018 06/11/2018
278/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất và công khai giấy phép xây dựng trên địa bàn phường (Thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018) 06/11/2018
276/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác VSATTP tai các trường học công lập trên địa bàn năm 2018 06/11/2018
275/TB-HĐND Thông báo kết luận giám sát chuyên đề công tác quản lý các hợp đồng thuê đất công trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 05/11/2018
274/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 31/10/2018
273/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 22/10/2018
284/BC-HĐND Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 21/10/2018
272/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân phường quý IV năm 2018 09/10/2018
269/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác hợp đồng thuê đất công trên địa bàn phường Bồ Đề 24/09/2018
268/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý hợp các đồng thuê đất công trên địa bàn phường năm 2018 20/09/2018
264/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 phường Bồ Đề 10/09/2018
262/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 22/08/2018
258/BC-HĐND Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2018 20/07/2018
255/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2018
01/2018/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018 29/06/2018

hội đồng nhân dân