HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Giới thiệu về hội Chữ thập đỏ phường Bồ Đề

A. CHỨC NĂNG:

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội vì cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu nhiên chữ thập đỏ. - Nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh viẹc hoạt động của hội.

 

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên quan, phổ biến kiến thức , cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ. - Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp về trợ giúp nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô - bộ phận cơ thể người và hiến xác, tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên đại họa, tuyên truyền các giá trị nhân đạo. - Tham gia giám sát và phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến hoạt động nhân đạo. - Tham mưu UBND phường, trợ giúp nhân dân khi thiên tai thảm họa xảy ra, tham gia cứu trợ các tỉnh khác. - Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do UBND - MTTQ Phường giao.

 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổng số hội viên : 1030 hội viên - Tổng số chi hội ở TDP : 30 chi hội TDP và 5 chi hội Trường học - Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường gồm 19 đồng chí.

 

D. LÃNH ĐẠO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Đình Thìn Chủ tịch Hội 01254435033
2 Tưởng Thi Hữu Phó Chủ tịch 01672736878
3 Vũ Thị Phượng Ủy viên BTV 0914612031
4 Võ Huy Hoàng Ủy viên BTV 0979082788
5 Bùi Thị Phương Lan Ủy viên BTV 01639824327
6 Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên BCH 01297851111
7 Ngô Xuân Phùng Ủy viên BCH 01694294648
8 Dương Thị Tháp Ủy viên BCH 01237195911
9 Nguyễn Văn Luật Ủy viên BCH 0986061798
10 Vũ Thị Thu Thủy Ủy viên BCH 0983026772
11 Nguyễn Thị Dậu Ủy viên BCH 01223242181
12 Phạm Văn Thể Ủy viên BCH 0974816712
13 Nghiêm Thị Nga Ủy viên BCH 094475536
14 Phạm Thị Bình Ủy viên BCH  
15 Kiềm Thị Thơm Ủy viên BCH 0982612896
16 Nguyễn Thị Hoa Ủy viên BCH 01666480155
17 Nguyễn Thị Thanh Bình Ủy viên BCH 0913319773
18 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Ủy viên BCH 0973652585
19 Đặng Thị Mai Hương Ủy viên BCH 0936606668