hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề giao ban triển khai công tác quý IV năm 2019
Ngày đăng 04/10/2019 | 17:54  | Lượt xem: 115

Sáng ngày 03/10/2019, Thường trực HĐND phường tổ chức Hội nghị giao ban với các ban của HĐND phường và các đại biểu HĐND đại diện các đơn vị bầu cử để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong  HĐND, trưởng các ban HĐND và các đại biểu HĐND phường đại diện các đơn vị bầu cử.

Thay mặt Thường trực HĐND, đồng chí Phạm Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch HĐND trình bày tóm tắt báo cáo đánh giá kết quả kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND phường, các ban HĐND phường đã chủ động xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch hoạt động năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các ban HĐND phường đã chủ động tham mưu với Thường trực HĐND phường triển khai thực hiện hoạt động giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND phường;. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND giám sát  có trọng tâm trọng điểm các nội dung đi vào những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn. Tổng số cuộc khảo sát là 15 cuộc và tiến hành giám sát 13 nội dung. Thông qua các hoạt động giám sát đã giúp cho Thường trực HĐND, các ban HĐND phường kịp thời đánh giá đôn đốc kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quận giao cho phường và HĐND đã quyết nghị. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với cơ quan được giám sát tập trung khắc phục các khó khăn, tồn tại, đề cao tinh thần trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN của phường trong năm 2019; Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND phường đã thực hiện việc tiếp công dân đảm bảo nghiêm túc và đúng quy định, qua 24 buổi trực tiếp công dân, các đại biểu HĐND phường không nhận được đơn thư kiến nghị nào; Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ VIII - HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2021…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị

Hội nghị giao ban đã nhận được 13 ý kiến của các đồng chí tham dự thảo luận, đóng góp và báo cáo tình hình địa bàn. Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí và đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND phường trong thời gian qua và nêu những ý kiến, kiến nghị về kết quả công tác khảo sát, giám sát trên các lĩnh vực mà UBND phường đã khắc phục, các nội dung còn để tồn tại, hạn chế chưa khắc phục. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND phường tiếp tục có nhiều giải pháp, kiên quyết hơn trong việc theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện các nội dung sau giám sát, khảo sát.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thông tin về đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 về sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố  trên địa bàn quận Long Biên, sau khi xây dựng dự thảo đề án sát nhập và phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách phường và các tổ dân phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND tại kỳ họp bất thường để báo cáo Quận. Đồng chí tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị và đề nghị Thường trực HĐND và 2 ban tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của HĐND trong 9 tháng đầu năm, 3 tháng cuối năm 2019 cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Chủ động phối hợp với UBND, ban Thường trực UBMTTQ phường và các ban ngành có liên quan của phường triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ VIII, thứ IX - HĐND quận và phường, các chương trình công tác của Đảng ủy, những nhiệm vụ trọng tâm của phường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường trong năm 2019 do quận giao cho phường và Nghị quyết HĐND phường đã quyết nghị.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND phường tổ chức tốt các doạt động giám sát theo kế hoạch: chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ  IX của HĐND phường trong năm 2019.

3. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc và được cử tri quan tâm. Tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI và Nghị quyết HĐND phường và giám sát các nhiệm vụ trọng tâm của phường.

Trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND phường, kiến nghị cử tri tại địa phương và điều kiện thực tiễn trong công tác tổ chức hoạt động giám sát của HĐND, 3 tháng cuối năm, ngoài nội dung giám sát chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, HĐND phường tập trung giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng các quỹ do Nhân dân đóng góp trên địa bàn phường

4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phường. Thường xuyên đôn đốc UBND, các ban ngành của phường có liên quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của cử tri.

5. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND phường theo quy định của Luật. Tổng hợp đầy đủ kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

6. Tổ chức các hội nghị chuyên đề giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND phường để trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND phường.

7. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND phường; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND phường.

Phạm Thị Hải Vân