địa chính - xây dựng

I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1
Âu Minh Phương
1990 Công chức
Địa chính  Xây dựng
0932231223
auminhphuong_longbien@hanoi.gov.vn
2
Nguyễn Văn Hùng
1984 Công chức
Địa chính  Xây dựng
0978856108
nguyenvanhung_gt_longbien@hanoi.gov.vn
3 Lê Duy Mạnh 1991 Hợp đồng về công tác GPMB 0986039681
leduymanh_longbien@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Bảo Khánh 1991 Hợp đồng về công tác GPMB 0907831991
nguyenbankhanh_longbien@hanoi.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường;

c) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.