dân số khhgđ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DS-KHHGĐ PHƯỜNG

1. Vị trí, chức năng

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn phường. Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường là viên chức, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBVND , chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS-KHHGĐ Quận.

2. Nhiệm vụ

a)  Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng, tuần về DS-KHHGĐ. cán bộ DS-KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS-KHHGĐ các tổ, các ngành, đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.

b)  Hướng dẫn cộng tác viên DS-KHHGĐ: Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thu thập số liệu về DS-KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS-KHHGĐ của phường; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

c)  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên DS-KHHGĐ; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường, Trung tâm dâ số Quận kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn phường.

d)  Tổ chức giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS-KHHGĐ của từng tổ. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại cấp Quận hàng tháng.

đ) Tham dự đầy đủ các khoá đào tạo, tập huấn về DS-KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.

e)  Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ.

  Cơ cấu tổ chức ban dân số KHHGĐ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Cán bộ Dân số

- Ban Dân Số gồm 10 thành viên: và 45 cộng tác viện tại các tổ dân phố.

TT

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

Công việc kiêm nhiệm (ghi cụ thể)

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Cốm

1945

Tổ 1

 

 

 

2

Trịnh Thị Kha

1950

Tổ 2

Chi phó PN

 

 

3

Bùi Thị Phương

1966

Tổ 2

Trưởng liên gia

 

 

4

Nguyễn  Kiều Nga

1966

Tổ 3

Chi phó PN

 

 

5

Nguyễn Thị Thúy

1953

Tổ 3

Chi  phó PN

 

 

6

Nguyễn Thị Vui

1952

Tổ 4

 trưởng KHọc

 

 

7

Phùng Thúy Nga

1967

Tổ 5

Chi trưởng PN

 

 

8

Nguyễn Thị Khang

1956

Tổ 5

 

 

 

9

Lê Thị Lâm

1947

Tổ 6

 

 

 

10

Bùi Thị Hoa

1952

Tổ 7

Chi phó NCT

 

 

11

Vũ Thị Trình

1947

Tổ 8

 

 

 

12

Hoàng Thanh Mai

1973

Tổ 9

VPĐU

 

 

13

Lưu Thị Phương

1962

Tổ 10

Chi hội phó PN

 

 

14

Trần Thị Lệ

1955

Tổ 11

Trưởng liên gia

 

 

15

 Lê Thị Hải

1956

Tổ 11

Chi trưởng CTĐ

 

 

16

Đinh Lệ Thúy

1946

Tổ 12

Chi  phó PN

 

 

17

Ngô Thị Hoa

1967

Tổ 13

Chi phó PN

 

 

18

Phạm Thị Pha

1956

Tổ 13

Chi phó PN

 

 

19

Nguyễn Thị Chinh

1955

Tổ 14

Chi  phó PN

 

 

20

Nguyễn Thị Tuyết

1969

Tổ 14

Chi Trưởng PN

 

 

21

Nguyễn Thị Luận

1951

Tổ 15

Tổ phó DP

 

 

22

Nguyễn Thị Thanh

1968

Tổ 16

 

 

 

23

Nguyễn Thị Đảm

1952

Tổ 16

Tổ phó DP

 

 

24

Vũ Thị Tính

1959

Tổ 17

Chi  phó PN

 

 

25

Hoàng Thị Mùi

1954

Tổ 18

Phó ban MT

 

 

26

Lê Thị Bạch Tuyết

1953

Tổ 19

 

 

 

27

Phan Thị Nga

1956

Tổ 20

 

 

 

28

Vũ Thị Hà

1952

Tổ 20

Chi  trưởng PN

 

 

29

Lê Thị Lan Tú

1954

Tổ 21B

Chi phó PN

 

 

30

Hoàng Thị Thơ

1958

Tổ 21A

 

 

 

31

Dương Thị Oanh

1951

Tổ 22B

 

 

 

32

An Thị Minh Thanh

1960

Tổ 22A

 

 

 

33

Kiều Thị Thơm

1956

Tổ 23

BCH-CTĐ Phường

 

 

34

Hoàng Thị Hạnh

1960

Tổ 23

 

 

 

35

Trần Thị Ninh

1952

Tổ 24

 

 

 

36

Nhữ Văn Thoa

1940

Tổ 24

Tổ trưởng TDP

 

 

37

 Đỗ Thị Sen

1951

Tổ 25

Chi  trưởng PN

 

 

38

Nguyễn Thị Gấm

1948

Tổ 25

Chi  phó PN

 

 

39

Mai Thị Nguyệt

1959

Tổ 26

Tổ phó DP

 

 

40

Nguyễn Thục Hiền

1956

Tổ 27

Trưởng liên gia

 

 

41

Vũ Thị Ngọc

1952

Tổ 27

Trưởng liên gia

 

 

42

Lương Thị Dung

1953

Tổ 28

Chi phó PN

 

 

43

Bùi Thị Tuyết Nga

1961

Tổ 29

Chi  trưởng CTĐ

 

 

44

Đỗ Thị Vân

1971

Tổ 30A

Chi trưởng PN

 

 

45

Bùi Minh Nguyệt

1962

Tổ 30B