danh sách khen thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
237/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 29/09/2016 Phạm Trọng Hảo
117-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng khối Đảng, Đoàn thể tháng 8 năm 2016 05/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
223/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 31/08/2016 Phạm Trọng Hảo
211/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2016 08/08/2016 Phạm Trọng Hảo
115-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 7 năm 2016 03/08/2016 Nguyễn Ngọc Quang
111-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 01/07/2016 Nguyễn Ngọc Quang
107-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng các cán bộ công chức khối đảng, UB MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 5 năm 2016 27/05/2016 Nguyễn Ngọc Quang
126/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2016 13/05/2016 Phạm Trọng Hảo
106-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường tháng 4/2016 29/04/2016 Nguyễn Ngọc Quang
91/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2016 04/04/2016 Phạm Trọng Hảo
101-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng CBCC khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 3 năm 2016 26/03/2016 Nguyễn Ngọc Quang
97-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 26/02/2016 Nguyễn Ngọc Quang
29/QĐ-UBND Quyết định cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2016 23/02/2016 Phạm Trọng Hảo
21/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 21/01/2016 Phạm Trọng Hảo
503/TTr-UBND Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2015 14/12/2015 Phạm Trọng Hảo
409/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội năm 2015 14/12/2015 Phạm Trọng Hảo
367/QĐ-UBND Khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2015 14/12/2015 Phạm Trọng Hảo
294/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 14/12/2015 Phạm Trọng Hảo
288/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42 " Vì Hòa bình" Phường Bồ Đề - năm 2015 28/10/2015 Phạm Trọng Hảo
341/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 02/10/2015 Phạm Trọng Hảo