danh sách đại biểu

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2016-2021:

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016, có 28 đại biểu, trong đó chia làm 08 đơn vị bầu cử

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA III NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh Địa chỉ hòm thư
1 Đường Văn Cử 1949 Tổ trưởng TDP  
2 Lê Thị Kim Dung 1984 Công chức VHTT lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Phó CT Hội nông dân nguyentiendung_longbien@hanoi.gov.vn
4 Dương Văn Được 1956 Tổ trưởng tổ dân phố  
5 Phạm Trọng Hảo 1961 Chủ tịch UBND
phường Bồ Đề
phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn
6 Trịnh Hoàng Hoa 1974 Hiệu trưởng
Trường THCS Bồ Đề
 
7 Võ Huy Hoàng 1988 Chủ tịch Hội LHTN vohuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn
8 Nguyễn Văn Hồng 1950 Trưởng ban CTMT  
9 Nguyễn Nhật Hùng 1943 Bí thư chi bộ TDP  
10 Lê Thu Hương 1985 Phó chủ tịch Hội LHPN lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn
11 Nguyễn Thị Lan 1961 Tổ trưởng tổ dân phố 15  
12 Nguyễn Văn Luyện 1978 Phó Chủ tịch
UBND phường
nguyenvanluyen_longbien@hanoi.gov.vn
13 Hoàng Thị Minh 1957 Tổ trưởng tổ dân phố  
14 Nguyễn Thị Nga 1972 Cán bộ DS nguyenthinga_longbien@hanoi.gov.vn
15 Vũ Thị Nguyệt 1980 Công chức VP-TK vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn
16 Nguyễn Văn Nhu 1947 Bí thư chi bộ TDP 16  
17 Nguyễn Văn Nhượng 1964 Bí thư chi bộ  
18 Trần Văn Ninh 1945 Bí thư chi bộ TDP  
19 Trần Thị Kim Phượng 1969 Chủ tịch
Hội LHPN phường
tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn
20 Nguyễn Ngọc Quang 1970 Bí thư ĐU phường Bồ Đề
Chủ tịch HĐND
nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn
21 Phạm Thị Minh Sơn 1954 Tổ trưởng TDP  
22 Nguyễn Văn Thân 1964 Chỉ huy trưởng Quân sự nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn
23 Vũ Thị Thu Thủy 1972 Phó trạm trưởng
y tế phường
vuthithuthuy_longbien@hanoi.gov.vn
24 Lưu Ngọc Tiến 1976 Phó Bí thư Đảng ủy luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn
25 Nguyễn Quang Tiến 1957 Phó CTUB MTTQ nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn
26 Nguyễn Quang Tiến 1980 Phó CT UBMTTQ nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn
27 Trần Mạnh Tuấn 1980 Phó Chủ tịch UBND tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn
28 Phạm Thị Hải Vân 1983 Phó CT HĐND phamthihaivan_longbien@hanoi.gov.vn
29 Trần Thị Vân 1952 Tổ trưởng TDP