đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 01/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 11547

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ phường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; công tác tuyên truyền vận động quần chúng; công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; quyết định các chương trình toàn khoá, kế hoạch kiểm tra và công tác năm của Đảng uỷ, quy chế làm việc của Đảng uỷ, quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ, quy chế làm việc của tuyên giáo Đảng uỷ, dân vận Đảng uỷ.

Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về các lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hoá và thực hiện nghị quyết của cấp trên. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát chính quyền, các tổ chức, chi bộ, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp.

Quyết định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, hàng năm của phường. Xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường theo nhiệm kỳ khi tình hình thay đổi hoặc xuất hiện những vấn đề mới.

Trình ban thường vụ quận uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh, bí thư, các phó bí thư đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND phường; nhân sự bổ sung hoặc rút khỏi BCH đảng bộ phường.

Giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ phường phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cần thiết trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Chuẩn bị triệu tập đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Đảng bộ phường, thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội, giới thiệu với đại hội nhân sự ứng cử, đề cử để bầu vào BCH Đảng bộ khoá tiếp theo.

Thảo luận và quyết định những vấn đề khác khi có đa số uỷ viên ban chấp hành đảng bộ phường yêu cầu.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Ngọc Quang 1970 Bí thư Đảng ủy 0904215013
nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn
2 Lưu Ngọc Tiến 1976 Phó bí thư TTĐU 0912081566
luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn
3 Phạm Trọng Hảo 1961 Phó bí thư
Chủ tịch UBND
0913555279
phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Quang Tiến 1980 Ủy viên thường vụ
Chủ tịch UBMTTQ
0989122698
nguyenquangtien_hdndlongbien@hanoi.gov.vn
5 Vũ Xuân Tính 1977 Ủy viên thường vụ
Trưởng CAP
0912353474
6 Phạm Thị Hải Vân 1983 Đảng ủy viên
Phó CT HĐND
0933555808
phamhaivan_longbien@hanoi.gov.vn
7 Nguyễn Văn Luyện 1978 Đảng ủy viên
Phó Chủ tịch UBND
098368066
nguyenvanluyen_qulongbien@hanoi.gov.vn
8 Trần Mạnh Tuấn 1980 Đảng ủy viên
Phó chủ tịch UBND
0904133764
tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thân 1964 Đảng ủy viên
Chỉ huy trưởng
Quân sự
0914330182
nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn
10 Nguyễn Văn Hùng 1954 Đảng ủy viên
Chủ tịch Hội CCB
0904331664
nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn
11 Trần Thị Kim Phượng 1969 Đảng ủy viên
Chủ tịch Hội LHPN
01258402521
tranthikimphuong_long bien@hanoi.gov.vn
12 Bùi Thị Thu Hằng 1974 Đảng ủy viên
BTCB trường
TH Ngọc Lâm
0983946774
bthang.ngoclam@yahoo.com.vn
13 Lưu Ngọc Lợi 1948 Đảng ủy viên
BTCB TDP số 7
0977546635
14 Hoàng Thị Thanh Mai 1973 Đảng ủy viên
Cán bộ VPĐU
01656702426
hoangthithanhmai_qulongbien@hanoi.gov.vn
15 Vũ Thị Nguyệt 1980 Đảng ủy viên
Công chức VPTK
0983878756
vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn