khối dân vận

1. Chức năng Khối Dân vận của Đảng ủy phường:
Là cơ quan tham mưu trực tiếp và thường xuyên cho Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ phường về công tác Dân vận của Đảng, công tác Tôn giáo, công tác Dân tộc.

2. Nhiệm vụ Khối Dân vận của Đảng ủy phường::

- Phối hợp các thành viên trong khối Dân vận để tham mưu với Đảng ủy tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy về công tác Dân vận. Theo dõi kiểm tra tình hình; phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng  của nhân dân; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất và kiến nghị các nội dung về công tác Dân vận với Đảng ủy phường và ban Dân vận Quận ủy.

- Phối hợp các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của phường tới các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện QCDC ở cơ sở; giúp cấp ủy xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác Dân vận.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ các hoạt động trong khối Dân vận, theo dõi tình hình và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể để đề xuất với Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương các chi bộ, cá nhân làm tốt công tác Dân vận; khắc phục các tồn tại, hạn chế; củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng động viên cán bộ trong khối Dân vận.

3. Danh sách khối Dân vận Đảng ủy phường:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ hòm thư

1

Lưu Ngọc Tiến

1976

Phó Bí thư TT Đảng ủy - Trưởng khối

0912081566

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Quang Tiến

1980

UVTV, Chủ tịch UBMTTQ - Phó trưởng khối thường trực

0989122698

nguyenquantien_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

3

Trần Mạnh Tuấn

1980

ĐUV, Phó CT UBND - Phó trưởng khối

0904133764

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

4

Vũ Xuân Tính

1977

UVTV, Trưởng CAP - Thành viên

0912353474

vuxuantinh_longbien@hanoi.gov.vn

5

Phạm Thị Hải Vân

1983

ĐUV, PCT HĐND - Thành viên

0933555808 phamhaivan_longbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Văn Luyện 1978 ĐUV, Phó CT UBND - Thành viên

0983680686

nguyenvanluyen_qulongbien@hanoi.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thân

1964

ĐUV, CHT Quân sự - Thành viên

0914330182

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

8

Trần Thị Kim Phượng

1969

ĐUV, CT Hội LHPN - Thành viên

01258402521

tranthikimphuong_long bien@hanoi.gov.vn

9

Nguyễn Văn Hùng

1954

ĐUV, CT Hội CCB - Thành viên

0904331664

nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

10

Nguyễn Văn Tuấn

1989

Bí thư Đoàn TN- Thành viên 01683694954 nguyenvantuan_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

11

Đỗ Ngọc Toán

1955

Phó CT UBMTTQ, Trưởng ban TTND, GSĐTCĐ - Thành viên

0904826066

dongoctoan_longbien@hanoi.gov.vn

12

Lương Ngọc Vinh

1975

Cán bộ Tư pháp - Thành viên

0916641919

luongngocvinh_longbien@hanoi.gov.vn