khối dân vận

I. Tổ chức Khối Dân vận của Đảng ủy phường.

   1- Khối Dân vận của Đảng ủy phường: do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy làm trưởng khối.

   2- Thành viên của khối Dân vận :
- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng phường

- Các đ/c trưởng các đoàn thể nhân dân phường: Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân

- Đ/c Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch UBND,  trưởng công an phường, cán bộ chuyên môn

   II. Chức năng Nhiệm vụ của khối  Dân vận Đảng ủy.

   1- Phối hợp các thành viên trong khối Dân vận để tham mưu với Đảng ủy tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy về công tác Dân vận. Theo dõi kiểm tra tình hình; phản ánh tình hình tưởng, nguyện vọng  của nhân dân; kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị các nội dung về công tác Dân vận với Đảng ủy phường ban Dân vận Quận ủy.

   2- Phối hợp các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của phường tới các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - hội, an ninh - quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện QCDC ở sở; giúp cấp ủy xử những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác Dân vận.

   3- Thường xuyên giữ mối liên hệ các hoạt động trong khối Dân vận, theo dõi tình hình hoạt động của MTTQ, các đoàn thể để đề xuất với Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương mặt tốt, khắc phục thiếu sót. kế hoạch củng cố tổ chức, bồi dưỡng đào tạo, sử dụng khen thưởng động viên cán bộ trong khối Dân vận.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHỐI DÂN VẬN ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ hòm thư

1

Lưu Ngọc Tiến

1976

Phó BTT,UVTV, PCT HĐND - Phó khối TT

0912081566

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

2

Trần Mạnh Tuấn

1980

Phó chủ tịch UBND - Phó khối

0904133764

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Quang Tiến

1956

Phó CT UBMTTQ - Phó khối

0982106057

nguyenquantienmttq_longbien@hanoi.gov.vn

4

Vũ Xuân Tính

1977

UVTV, Trưởng CAP - Thành viên

0912353474

vuxuantinh_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Văn Luyện

1978

ĐUV, PCT UBND - Thành viên

098368066

nguyenvanluyen_qulongbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thân

1964

ĐUV, CHT Quân sự - Thành viên

0914330182

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

7

Nguyễn Quang Tiến

1980

ĐUV, CT UBMTTQ - Thành viên

0989122698

nguyenquangtien_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hùng

1954

ĐUV, CT hội CCB - Thành viên

0904331664

nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

9

Trần Thị Kim Phượng

1969

ĐUV, CT Hội LHPN - Thành viên

01258402521

tranthikimphuong_long bien@hanoi.gov.vn

10

Phạm Thị Hải Vân

1983

ĐUV, Phó CT HĐND - Thành viên

0933555808

phamhaivan_longbien@hanoi.gov.vn

11

Đỗ Ngọc Toán

1965

Trưởng ban TTND, GSCĐ - Thành viên

0904826066

dongoctoan_longbien@hanoi.gov.vn

12

Lương Ngọc Vinh

1974

Cán bộ Tư pháp - Thành viên

0916641919

luongngocvinh_longbien@hanoi.gov.vn