CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tháng 9/2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 16:40  | Lượt xem: 839

Chiều ngày 30/9/2019 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề đã tổ chức họp thường kỳ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 và Quý IV/2019.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đ.c Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong 9 tháng đầu năm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 10 và quý IV/2019.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch:

Tập trung hoàn thành thu ngân sách, các chỉ tiêu về văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ban hành các Nghị quyết chuyên đề đối với một số nhiệm vụ trọng tâm; phân công nhim v các đồng chí đảng y viên; thường xuyên rà soát, kin toàn các BCĐ ca đảng y phường nhim k 2015-2020 và Chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể rà soát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường phù hợp với quy định hiện hành đảm bảo rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, phòng ban chuyên môn của Quận để được hướng dẫn đảm bảo công việc triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UB MTTQ, các đoàn thể thực hiện năm chủ đề của Thành phố và Quận; thực hiện kỷ cương hành chính, ứng dụng CNTT; thực hiện thu, chi ngân sách, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, tổ khoán quản về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và việc khắc phục, xử lý các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên môi trường.

Lãnh đạo HĐND phường chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ VIII và các hoạt động giám sát theo kế hoạch năm 2019.

Thực hiện kiểm tra giám, sát các chi bộ theo kế hoạch của BCH, BTV và UBKT; Phối hợp với HĐND và UBMTTQ giám sát các hoạt động của TDP trong thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở tổ dân phố; thực hiện tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; T chc các hot động tuyên truyn 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh (1969 - 2019).

Lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ, đơn vị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về nội dung thực hiện năm chủ đề của Thành phố và quận Long Biên; thực hiện Quy định số 08 - QĐi/TW gắn thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC và quy tắc ứng xử nơi công cộng theo Quyết định của UBND Thành phố.

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư; Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đến các chi bộ và đảng viên toàn đảng bộ.

Chỉ đạo việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ năm 2019; thực hiện Đề án của Thành ủy và Nghị quyết HĐND Thành phố về cán bộ không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, chính quyền đô thị.

Thường xuyên sâu sát cơ sở, kiểm tra hiện trường để tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, giữ vững ổn định tình hình chính trị địa phương.

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những vướng mắc còn tồn tại hạn chế và các giải pháp khắc phục trong tháng 10 và các tháng tiếp theo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn  Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm theo kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ  tháng 10 và quý IV/2019 đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận của Quận ủy đối với phường năm 2019; chỉ đạo tổng kết thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của quận ủy; tiếp tục thực hiện chủ đề năm của quận và thành phố, công tác kiểm tra giám sát các chi bộ theo chương trình, kế hoạch năm 2019; Chỉ đạo việc giải thể chi bộ cơ quan phường phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ.

Tiếp tục thu thuế đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí, hoa lợi công sản và phối hợp trong thu thuế ngoài quốc doanh, thuế xây dựng nhà tư nhân.

Quản lý tốt quỹ đất công, các mặt bằng đã cho thuê, thường xuyên rà soát, đôn đốc các cá nhân thuê đất nộp thuế đảm bảo quy định. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch theo chỉ đạo của UBND quận về thực hiện kết luận 316 của Sở TNMT.

Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường và thực hiện các dự án GPMB trên địa bàn; Duy trì thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực TTXD, quản lý đô thị, hoạt động của các tổ khoán quản, triển khai thực hiện các tiếu chí trong xây dựng “Phường văn minh đô thị”, “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.

Xây dựng và triển khai Đề án sáp nhập tổ dân phố, tinh gọn sắp xếp cán bộ không chuyên trách phường và tổ dân phố.

Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 10/2019, việc sáp nhập tổ dân phố trên hệ thống ĐTT, Cổng TTĐT phường và quận.

Thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn phường.

Duy trì chuẩn Quốc gia về Y tế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện công tác dân số KHHGĐ, sử dụng các biện pháp tránh thai.

Triển khai các kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị- TTAT xã hội trên địa bàn, các nội dung do Ban chỉ huy quân sự quận triển khai.

Tiếp tục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; Tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác dân vận ở tổ dân phố trong tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của tổ dân vận trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổng kết phòng trào dân vận khéo năm 2019. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các chi bộ theo chương trình, kế hoạch năm 2019.

Các chi bộ tăng cường công tác năm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của phường và quận, thực hiện Nghị quyết TW4( khóa XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hoàng Thị Thanh Mai