Các hoạt động về thi đua - khen thưởng

Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, phương hướng năm 2016

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:11  | Lượt xem: 82
Tổng kết TĐKT năm 2015 và phương hướng năm 2016

Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 14/12/2015 | 11:06  | Lượt xem: 102
Hội đồng thi đua khen thưởng UBND phường Bồ Đề khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015

Đăng kí danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015"

Ngày đăng 14/12/2015 | 10:58  | Lượt xem: 91
UBND phường gửi hồ sơ đề tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2015

Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân năm 2015

Ngày đăng 28/08/2015 | 01:58  | Lượt xem: 295
ỦY ban nhân dân phường Bồ Đề đăng kí danh sách thi đua năm 2015

Đề nghị khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Người tốt, Việc tốt" năm 2015

Ngày đăng 28/08/2015 | 03:04  | Lượt xem: 264
UBND phường Bồ Đề bình xét, lựa chọn 03 cá nhân tiêu biểu, đề nghị khen thưởng danh hiệu " Người tốt, Việc tốt" năm 2015

Tổng kết phong trào thi đua " Người tốt, Việc tốt" năm 2015

Ngày đăng 28/08/2015 | 03:10  | Lượt xem: 291
UBND phường tổng kết đợt 2 thi đua khen thưởng

Phường Bồ Đề triển khai kế hoạch phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày đăng 13/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1764
Phường Bồ Đề triển khai kế hoạch “Tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Bồ Đề năm 2015”