CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BỒ ĐỀ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN
1 LÊ TRỌNG PHÚC Tổ dân phố số 1 0988502594  
2 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Tổ dân phố số 2 0963100189  
3 NGUYỄN ANH TUẤN Tổ dân phố số 3 0964601399  
4 NGUYỄN VĂN SỬU Tổ dân phố số 4 0984174492  
5 NGUYỄN CÔNG THẮNG Tổ dân phố số 5 01687887706  
6 NGUYỄN ĐÌNH VIÊN Tổ dân phố số 6 0912114990  
7 LƯU NGỌC LỢI Tổ dân phố số 7 0977546635  
8 NGUYỄN VĂN HỒNG Tổ dân phố số 8 0913377392  
9 NGUYỄN TRUNG THÀNH Tổ dân phố số 9 0986499948  
10 LÊ MẠNH HÙNG Tổ dân phố số 10 0912787826  
11 ĐÀO TRỌNG HIẾU Tổ dân phố số 11 0912115517  
12 NGUYỄN THỊ BÌNH Tổ dân phố số 12 0948993055  
13 NGUYỄN VĂN ĐỨC Tổ dân phố số 13 0904387815  
14 NGUYỄN ĐÌNH SƠN Tổ dân phố số 14 0927827823  
15 NGUYỄN VĂN TUYÊN Tổ dân phố số 15 0914 332829  
16 NGUYỄN VĂN NHU Tổ dân phố số 16 01655176313  
17 NGUYỄN THỊ LAN Tổ dân phố số 17 01659318960  
18 ĐOÀN VĂN THÀNH Tổ dân phố số 18 0948929818  
19 BÙI VĂN MINH Tổ dân phố số 19 0987804497  
20 PHẠM THỊ MINH SƠN Tổ dân phố số 20 0915163015  
21 NGÔ XUÂN CẬN Tổ dân phố số 21 0912359363  
22 ĐẶNG NGỌC SÍNH Tổ dân phố số 22 0913925897  
23 TRẦN VĂN NINH Tổ dân phố số 23 0913212442  
24 NGUYỄN THANH NHƯỢNG Tổ dân phố số 24 0982187892  
25 VŨ MINH HẢI Tổ dân phố số 25 0989380093  
26 PHẠM THANH HẢI Tổ dân phố số 26 01638828882  
27 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Tổ dân phố số 27 0903412366  
28 TRỊNH BÁ BÌNH Tổ dân phố số 28 01222342624  
29 NGUYỄN VĂN THỊNH Tổ dân phố số 29 0981121646  
30 NGÔ THÚY NGA Tổ dân phố số 30 0915 357703  
31 NGUYỄN QUANG TIẾN Cơ quan phường 0989122698  
32 VŨ XUÂN TÍNH Công an Phường 0912353474  
33 LƯU THỊ NGỌC DIỆP Mầm non Bồ Đề 0988 837203 8.727.050
34 LÊ THỊ CHUNG Tiểu học Bồ Đề 0978028474 38.727.123
35 BÙI THỊ THU HẰNG Tiểu học Ngọc Lâm 0983946774 38.730.312
36 TRỊNH HOÀNG HOA THCS Bồ Đề 0912501207 38.724.621
37 NGUYỄN ANH TUẤN THCS Ngọc Lâm 0912082035  
38 PHÙNG THỊ MINH VƯỢNG Dân lập Vạn Xuân 0978102220 38.721.267
39 VŨ THỊ HƯƠNG M.N Bé Hạnh Phúc 0988925688  
40 NGUYỄN THỊ THU GIANG Mầm non Ben Ben 0963905689