học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Gương mẫu của đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định để xây dựng đạo đức, lối sống

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:48  | Lượt xem: 43
Đảng cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 89 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam để từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ,...

Trung thu nhớ Bác

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:41  | Lượt xem: 43
Là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước.

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Ngày đăng 06/09/2019 | 03:14  | Lượt xem: 120
Ngày 5.9.1945 - ba ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người viết Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng...

Những bài học quý báu trong 50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ

Ngày đăng 30/08/2019 | 03:09  | Lượt xem: 40
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc của Người mang tầm tư tưởng của thời đại, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

Ngày đăng 30/08/2019 | 07:35  | Lượt xem: 41
Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày này năm xưa: Tháng 8

Ngày đăng 09/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 37
Ngày 01/8 “Đào tạo con người là vấn đề chiến lược”. Ngày 01-8-1922, báo Le Paria (Người Cùng Khổ) đăng ba bài báo của Nguyễn Ái Quốc tố cáo cuộc sống xa hoa và tính cách...

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam: Bác Hồ và những lời dạy về gia đình

Ngày đăng 28/06/2019 | 04:01  | Lượt xem: 97
Gia đình luôn là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp, bền vững của lòng yêu nước, yêu dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, đề cao vai trò...

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/06/2019 | 10:14  | Lượt xem: 74
Trăn trở, chăm lo xây dựng chính quyền vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân, Chính phủ là công bộc của dân, chính quyền “sao cho được lòng dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo những căn...

Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Di chúc Bác Hồ

Ngày đăng 05/06/2019 | 11:20  | Lượt xem: 634
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ năm 1965 đến 1969, là bản tổng kết sâu sắc, toàn diện bài học về quá trình lãnh đạo cách mạng, đường hướng phát triển tương lai dân tộc.

Dân và Đảng trong Di chúc của Bác Hồ

Ngày đăng 29/05/2019 | 05:09  | Lượt xem: 171
Di chúc của Bác cùng với toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Di chúc còn là sự thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương bao la của Bác...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

Ngày đăng 24/04/2019 | 05:25  | Lượt xem: 138
Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những nội dung tư tưởng quan trọng của Chủ tịch...

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:45  | Lượt xem: 195
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống no ấm hạnh phúc của nhân dân. Người để...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chuyến đi thực tế địa phương (giai đoạn 1954 - 1969)

Ngày đăng 28/03/2019 | 10:49  | Lượt xem: 131
Đặc sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đối với người lãnh đạo nói phải đi đôi với làm, nghĩa là mắt thấy, tai nghe, miệng nói và phải hành động thực tế. Vì vậy, dù bận trăm ngàn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Ngày đăng 12/03/2019 | 09:04  | Lượt xem: 161
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: Đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây...

Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"

Ngày đăng 07/03/2019 | 03:40  | Lượt xem: 1857
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Ngày đăng 26/02/2019 | 07:33  | Lượt xem: 206
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan...

Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Ngày đăng 20/02/2019 | 02:53  | Lượt xem: 118
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức đảng; với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; giữa cán bộ...

Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 10/01/2019 | 07:28  | Lượt xem: 461
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi đó là nền tảng và là sức mạnh của...

“Vũ khí sắc bén” trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 03/01/2019 | 05:32  | Lượt xem: 281
Tháng 12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, khẳng định vai trò nền tảng của đạo đức cách mạng, chỉ rõ kẻ thù, nguy cơ suy thoái đạo đức cách mạng, những căn bệnh của cán...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề dạy học

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:26  | Lượt xem: 221
Dân tộc ta vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, vị trí, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh với sự kính trọng, tin tưởng: “Muốn sang phải bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy...